دوره و شماره: دوره 1382، شماره 266، بهمن و اسفند 1382 
4. ارتداد و آزادى

آملى عبدالله جوادى