دوره و شماره: دوره 1374، شماره 167، مهر و آبان 1374