دوره و شماره: دوره 1367، شماره 87، بهمن و اسفند 1367