دوره و شماره: دوره 1363، شماره 39، بهمن و اسفند 1363