دوره و شماره: دوره 1363، شماره 35، مهر و آبان 1363