دوره و شماره: دوره 1363، شماره 34، مهر و آبان 1363