دوره و شماره: دوره 1363، شماره 33، مرداد و شهریور 1363