دوره و شماره: دوره 1363، شماره 32، مرداد و شهریور 1363