دوره و شماره: دوره 1392، شماره 383 - شماره پیاپی 384، آذر و دی 1392