دوره و شماره: دوره 1392، شماره 379 - شماره پیاپی 378، مرداد و شهریور 1392