دوره و شماره: دوره 1392، شماره 381 - شماره پیاپی 382، مهر و آبان 1392