دوره و شماره: دوره 1393، شماره 393 - شماره پیاپی 394، آذر و دی 1393