دوره و شماره: دوره 1393، شماره 391 - شماره پیاپی 392، مهر و آبان 1393