ناهمگونى سیاست هاى فرهنگى با انقلاب اسلامى

نویسندهروزنامه دیلى تلگراف نوشت: ((دشمنان ایران این وحشت را دارند که روح آیت الله خـمینى همچـنان رهبـرى ایران را در دست داشتـه باشد
( (! با پـایان گرفتن سال 78, بـیست و یکمین سال پـیروزى انقلاب را نیز پشت سر مى گذاریم. سالى که از سوى رهبـر گرانقدرمان بـه نام معمار و بنیانگذار انقلاب اسلامى حضرت امام خمینى قدس سره الشریف نام گذارى شد
. این سال بـا حوادث تـلخ و شیرین بـسیارى همراه بـود. از یکسو دوستداران انقلاب و وفاداران بـه آرمان هاى امام راحل بـا اغتنام فرصت در بزرگداشت آن حضرت و اندیشه هاى اسلامى و انقلابى, و احیاى ارزشهاى بنیان شده به وسیله آن طلایه دار بـزرگ قرن, تلاش فراوان کردند و در تبیین افکار جاودانه آن حضرت همایش ها بـرپا نمودند, مقالات نوشتند و گفتمان هاى فراوان داشتند که این خود مى تواند در تعمیق بـخـشـیدن روح معنوى انقلاب و احـیاى اندیشـه و دیدگاه هاى اسلامى مخـصوصا بـراى نسل هاى نوخـاستـه سازنده و سودمند بـاشد و ادامه آن تضمین کننده بنیادهاى انقلاب اسلامى و دستمایه رویارویى با اندیشه هاى صادراتى بیگانه است
. در این سال نیز, هم چـون سال هاى پـیشین مردم وفادار و مومن و انقلابـى ما در صحنه هاى مختلف سیاسى, راهپیمایى هاى روز قدس و 22 بهمن و انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مقابله بـا عوامل اغتشاش گر بیگانه در تیرماه گذشته بـیشترین حضور و هوشیارى داشتند و بـار دیگر پوزه استعمار و استکبار و سردمدار سلطه جهانى شیطان بـزرگ را بـه خـاک مالیدند و امیدهاى شـوم آنان و عوامل خـودفروخـتـه داخلى شان را به یاءس و حرمان مبـدل ساختند. مردم حماسه آفریدند و وفادارى خود بـه آرمانهاى امام راحل و تـداوم بـخش راه امام, مقام معظم رهبـرى را بـه نمایش گذاشتند و پاسخى جانانه و دندان شکن به زوزه هاى رسانه هاى خبرى امپریالیسم و صهیونیسم و دجال هاى خبرى و استحاله شده گان فرهنگى بیگانه دادند
. سالى که گذشت آزمایش و امتحانى دیگر بود براى همه حتى دوستان و یاران انقلاب, آنها که بیست سال همراه انقلاب بـوده و نان اسلام وانقلاب را خوردند و در پرتو نام امام شهره شهر گردیدند. مع الاسف پاره اى از آنها بازى بازیگران را خوردند و با تحریکات مستقیم و غیر مستقیم سیاست گذاران ضد انقلاب و عناصر ورشکسـتـه سـیاسـى و گروهک هاى غیر قانونى و لیبرال ها رو در روى اصول و مبانى اسلام و آرمان هاى حضرت امام گستاخانه ایستـادند, عرض خود بـردند و زحمت ما داشتند و خوراک تبلیغاتى براى دشمنان تهیه دیدند
! و بدین سان در غربال حوادث زیر و زبـر شدند و مردم بـه داورى نشستند که سره را از نا سره چگونه باید شناخت؟
! رذالت و گستاخى مطبوعاتى و در همین سال, رویدادهاى تـلخ و نامطلوبـى رخ داد که در عین حال براى ملت ما درسآموز بـود. حوادث مشکوک و ناگوار دانشگاه و اغتـشاش هاى خـیابـانى که بـا سر انگشت عوامل جـاسوس و اخـلالگرى بـاندهاى ضدانقلاب و هدایت شده از سـوى دشمنان کارگردانى مى شد و خوشبـختـانه یکى پـس از دیگرى بـا حضور مردم و هدایت و روشنگرى رهبرى حـکیمانه رهبـر انقلاب و مسـئولین دلسـوز نظام نقش بـر آب گردید. و از همه حوادث تـلخ تـر جریان هاى نفاق گونه و اخلالگرانه مطبـوعاتـى بـود که در پـوشش تـسـاهل وتـسـامح و در لواى آزادى وسیاست هاى غلط فرهنگى چهره نمود و جغدهاى شوم و مزدوران قلم به دست عرصه مطبـوعات را جولانگاه افکار منحرف و گمراه کننده طراحى شده از خارج ساختـه و کارى کردند که در بـیست سال گذشتـه انقلاب بى سابقه بـود! و حتى چیزى از سیاست هاى فرهنگى طاغوت کم نداشت و بـلکه بـه مراتـب بـدتـر و گستـاخانه تـر از عصر ستـمشاهى بـود
! در رژیم منحوس پهلوى یک نویسنده بـا نام مجعول مقاله اى دریکى از جرائد کشور نوشت و نسبت بـه حضرت امام سخنان موهن گفت که در مقایسه با شرایط اجتـماعى ملایم تـر از مقالات عصر انقلاب بـود!! و دیدیم که در پى نشر آن مقاله موهن, چه غوغایى در کشور بپا خاست و انقلاب اسـلامى از همانجـا اوج گرفت و روزافزون دامن گسـتـر شد
. و بـالاخـره شـعـله هاى آن نظام طاغوت را سـوخـت. اما بـا کمال ناباورى تـعدادى از جرائد کشور در سالهاى اخیر و حتـى بـرخى از آنها که به دست خودىها(به اصطلاح)بـه بـازار آمدند هرچه خواستند نوشتند و زیر نگاه ناظران به مطبوعات به مقدسات اسلام و چهره هاى علمى و انقلابى تـاختـند و انقلاب اسلامى و اندیشه هاى امام را زیر سوال بردند و برخى از این عناصر فریب خورده در محاکم قضایى بـه دفاع از خط مشى خیانتکارانه خود پرداختـند و آن تـراژدى زشت را در دید دشمنان بـه نمایش گذاشتـند و بـالاخـره فضاى فرهنگى کشور مخـصوصا در این یک سال فضایى آلوده و مسموم داشت و اسف بـار این که پـاره اى از مسئولین فرهنگى بـا خونسردى و بـى تفاوتى از کنار این فضاى مسموم گذشتند و حساسیتى در خور, نشان ندادند و حتى به طور غیر مستـقیم از آن بـه بـهانه آزادى! بـه دفاع بـرخاستـند
. این حوادث تلخ فرهنگى درست در زمانى اوج گرفت که مردم انقلابى و اندیشمندان مومن و پاک بـاخـتـه ما سال امام خـمینى را گرامى مى داشتند. اینها از امام و آرمانهاى او سخن مى گفتند و آنها چون موریانه و موذیانه بـه جـان انقلاب و ارزشـهاى اسـلام و آرمانهاى امام افتاده و مى تاختند و مظلوم نمایى و باج خواهى هم مى کردند
! و زیر لواى آزادى و با پـنهان شدن زیر پـوشش فلان شخصیت و فلان جریان که آن را انحصارى خود مى دانند همچنان به تـوطئه تـخریب و باج خواهى سرگرمند
! سال امام خمینى سرآغاز راه این سال سپرى شد, انتخابات برگزار گردید و مائیم و رو به سوى آینده اى ـ ان شاء الله ـ روشن تر. سال امام خمینى قدس سره پـایان راه نیست, بـلکه آغاز یک حرکت قاطع, استوار, هوشیارانه و خستگى ناپذیر است یه سوى آینده اى بـهتر و بـاشکوه تر و بـا استفاده از تجارب تلخ و شیرین گذشته و تـثبـیت هرچه بـیشتـر نظام و حاکمیت قدرتمند اسلام و تو دهنى محکم بـر پـوزه استـکبـار بـه سردمدارى امریکاى جـنایتـکار و عوامل مخـفى و آشـکار داخـلى او. و یاران انقلاب در همه صحـنه هاى فرهنگى, سیاسى, اقتـصادى و نظامى, بـاید کمرها را محکم ببـندند گوش ها را تیز و دیدگان را ریزبـین کنند, خود را براى دفاع از ارزشهاى اسلام و انقلاب و مقاومت در بـرابـر هجمه فرهنگى و تـبـلیغاتـى و تـوطئه هاى شـوم دشـمنان کاملا مهیا سازند. و هر چه در توان دارند با بسیج گسترده به صحنه آورند تا به این ملت فداکار مسلمان و مومن خدمت کنند و اسلام را از غربـت نجات دهند و تهاجم تبـلیغاتى را که امپریالیسم خبـرى تبـلیغى و جمعى از رسانه ها و مطبوعات داخلى کارگزار آن مى باشند با حساسیت قدرتمندانه پاسخگو باشند و بـر سیاست تسامح و تساهل صادراتى خط بـطلان کـشـند و هوادارانى را منزوى سـازند کـه اینها وصـلـه هاى ناهمگون و نامناسبى براى این نظام اند وآفتى براى انقلاب و انقلاب را به آفت زدایى نیاز است
! مقابله با تفاله هاى استکبار
رهنمودهاى امام راحـل را آویزه گوش سـازند که بـا اشـاره بـه سیاست هاى فرهنگى گذشته رژیم ستمشاهى و تـداوم آن ازسوى پـاره اى عناصر وابستـه فرمودند: ((ملت عزیز در طول 50 سـال سـیاه اخـیر گرفتار مجلات و روزنامه هاى تخریب کننده و فاسد کننده نسل جوان و از آن بدتر سینماها و رادیو تلویزیون بود که با بـرنامه هاى خود ملت را به حـد وافر در آغـوش غـرب زده ها غـلتـانیدند و ضـررهاى رسانه هاى گروهى از خرابـى توپ و تانک ها و سلاح هاى مخرب بـالاتر و بدتـر است... امروز نیز از تـفاله آن رژیم فاسد عددى مانده است که اگر به طور قاطع بـا آنان بـرخورد نشود خطر ولو در دراز مدت کشور را تهدید مى کند و سهل انگارى در این امور ساده اندیشى است و بـر متـعهدان است که کوشش کنند و از انحراف گرچه جـزیى بـاشد جلوگیرى نمایند.)) (صحیفه نور, ج19, ص
(110 امام راحل در این پیام تـاریخى و ماندگار تـکلیف همگان را در برابر هجمه فرهنگى دشمن که بخشى از آن از طریق نشریات داخلى به اجرا در مىآید روشن سـاخـتـه اسـت. و از سـهل انگارى(یعنى همان سیاست تسامح و تساهل)بـرحذر داشتـه و آن را ساده اندیشى خوانده است. که البته همیشه ساده اندیشى نیست بـلکه گاه بـداندیشى است
. سیاست هاى فرهنگى کشور امروزه وضع مطلوبـى ندارد و چنان که در پاره اى مقالات پـیشین خاطرنشان ساختیم, شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى بایست سکان دار آن بـاشد و در صدد اصلاح و هدایت بـرآید و اگر به وضع فرهنگى توجه کافى نداشته بـاشد, فاقد فلسفه وجودى خواهد بود
! سیاست هاى فرهنگى را محاکمه کنید
! سیاست هاى فرهنگى ما به ویژه عملکرد برخى مطبـوعات بـا انقلاب اسلامى ناهمگون است و از این رو بـه طور مکرر مورد نقد و اعتـراض مراجـع معظم تـقلید و حوزه هاى علمیه و دلسوزان اسلام و دردمندان انقلاب قرار گرفته و بـى تـوجهى و مسئولیت ناشناسى بـرخى مسئولان, بزرگان دین را به اعتـراض و حتـى اعتـصاب واداشتـه است. قضایاى اخیر قم و تحـصن علما و طلاب حـوزه علمیه در مسجـد اعظم و حـضور مراجع در آن تحصن به نشانه پشتیبـانى از خواسته بـه حق حوزه در اصلاح وضع فرهنگى و مطبـوعاتى و هدایت و تنبـه و مسئولان فرهنگ و هنر در همین راستا, واکنشى آرام متناسب بـا موقعیت حساس کشور و همزمانى بـا 22 بـهمن و انتـخابـات بـود که هرچند رهبـر معظم و فرزانه ما ادامه آن را صلاح ندیدند و بـا تـوصیه و پـیام ایشـان خـاتـمه یافت اما اعتـراض را نبـاید خـاتـمه یافتـه تـلقى کرد
! براى حـوزه علمیه در دوران حـکومت اسلامى و حـاکمیت روحـانیت, تحمل کردنى نیست که یک روزنامه به ارزشهاى اسلامى هجوم کند و یک نشریه بـه نام آزادى! بـه عالمان دین و مغزهاى متـفکر اسـلامى و افتـخارات حوزه علمیه اهانت نماید. عالمان دین بـه تـوصیه امام راحـل بـر خود فریضه مى دانند که از انحـراف اگرچـه جـزیى بـاشد جلوگیرى کنند چرا که همین انحراف به جاهاى باریکتر کشیده خواهد شد و جلوگیرى از انحراف تـنها بـه تـوقیف آن روزنامه یا زندانى کردن و محـاکمه کاریکاتـوریسـت نیسـت, بـلکه علاوه بـر آن بـاید سیاسـت هاى فرهنگى را محـاکمه کرد که چـرا چـنین فضایى را فراهم ساخته اند که قلم بـه مزدها جرئت چنین جسارت هایى داشتـه بـاشند ؟
چرا از بودجه بیت المال مى گیرند و از آب و نان این ملت محروم و زجـر کشـیده مى بـرند و بـه اینگونه مطبـوعـات یارانه و امکانات مى دهند و به آنها دست مریزاد مى گویند ؟
چرا جریان هاى محفلى و تـجدیدنظر طلب در پـشت سر شخصیت ها سنگر مى گیرند و هر لحظه بـدتر از پـیش گستاخ تر میراث غیر قانونى خود را طلب مى کنند! دور هم جـمع مى شـوند و نشـریه اى مسـموم بـه راه مى اندازند و هرگاه لغـو امتـیاز مى شـوند روزنامه دیگـر بـه راه مى اندازند و از همان آغاز در بـرابـر ارزشهاى اسلام وانقلاب سنگر مى گیرند ؟
آیا آن آزادى که مـردم مـا در روزهاى آتـش و خـون خـواهان آن بودند همین آزادى بود؟
! آیا آن آزادى که شهیدان ما و اسـیران و معلولان ما و امت شهید داده ما مى خواستند آزادى قلم به مزدها بود که زیر لواى تسامح و تساهل هر غلطى مى خواهند بکنند و مسئولان به نظاره بـنشینند؟ چرا پاره اى از عناصر خودى به جاى این که به رویارویى بـا این جریان شوم و هدایت شده از سوى دشمن بپردازند در درگیرىهاى جناحى چهره یکدیگر را مى خراشند و بـرخى دیگر بـراى راه یافتـن بـه ریاست و وکالت و حقوق هاى سرسامآور و امتیازات رفاه و تـجمل, دشمنان دین را فراموش کرده و بـه دنیا و آرمانهاى پست دنیوى رو آورده اند؟
! بـارى سخن از سیاست هاى فرهنگى است که بـه حق همسوى انقلاب در حد انتظار نیست
. خروش حوزه علمیه براى چیست ؟
و تـاءسف اینکه اینها بـه حـساب اسلام و انقلاب گذاشتـه مى شود
! اینجـاسـت که مسـئولیت عـالمان دین سـنگین مى شـود که بـه گفتـه نبى اکرم(ص)باید در برابـر بـدعت ها بـایستند و مجال توطئه را از دشمنان بـگـیرند و در این میان مسـئولـیت حـوزه عـلـمیه از همه سنگین تر و جایگاه آن در سرنوشت اسلام و انقلاب از هر نهادى تعیین کننده تر است. چشم تمام ملت بـه سوى حوزه است. حوزه قلب تـپـنده اسلام و انقلاب اسـت و علما و مراجـع سـکان دار اندیشه هاى دینى, و مردم دنباله رو مراجـع اسـلام اند. حـوزه کانون آتـش فشانى اسـت که ناخـالصى ها را که بـه نام دین در دین راه مى یابـد و بـا سرنوشت اسلام و مسلمین بـازى مى کند تـار و پـود مى سوزد. کارگزاران امور فرهنگى از خشم و خروش این آتش فشان مقدس برحذر بـاشند, سر در لاک خود فرو نبرند, خود را به کرگوشى نزنند, پیام حوزه را دریابـند و تا دیر نشـده خـط مشـى خـود را اصلاح کنند, فضاى مطبـوعاتـى و رسانه اى را همگون با انقلاب اسلامى سازند, و از غوغاسالارى دجال ها و رجاله ها نهراسند
. بدانند فرهنگ غربى و آزادىهاى صادراتى و سهل انگارى بـه شیوه اروپا و امریکا در کشورهاى ما جایگاهى ندارد
! نه امروز و نه آینده و حـساسیت زدایى و تـقدس زدایى نمى تـواند جاده صاف کن دشمن باشد
. مجلس آینده را نیز در این میان نقش اسـاسـى اسـت, در سـیاسـت گذارىهاى فرهنگى تبـلیغاتـى و انتـخاب وزیران و کارگزاران امور فرهنگى و غیر فرهنگى مسئولیت سنگین دارد, هر جناح یا جریانى که مى خواهد روى کار بیاید اما باید به یک اصل اساسى بـیندیشد و آن حاکمیت اسلام است, بـا تـمام محتـوایش و زیر لواى ولایت فقیه, نه سکولاریسم و لیبـرالیسم و ناسیونالیسم و فنومیسم و امثال اینها
. مسئولیت مجلس آینده
مجلس و نمایندگان و سـایر مسـئولان بـاید بـدانند عمل آنها در پـیشگاه خداوند مورد مداقه و محاسبـه است و در وجدان عمومى ملت به ارزیابى نهاده مى شود و در حافظه تاریخ ثبـت مى گردد. آنان که به مجلس مى روند بدانند بهاى سنگینى براى نمایندگى آنها پرداخته شده و آنها این بها را نپرداخته اند! بـلکه شهداى انقلاب اسلامى و امت ایثارگر پرداخته اند
. آنها نمایندگان لیبـرال ها و گروهک ها و وابـستگان آنها نیستند که بر وفق مراد آنها سخن بـگویند, آنها نمایندگان اسلام و مردمى هستند که با همه مشکلات و نابـسامانى هاى اقتصادى و گرانى کمرشکن و خونابـه دل, تنها بـراى رضاى خدا و حفظ نظام و ارزش هاى اسلامى بـه آنها راءى داده اند. بـگذریم از مشتـى موج سوار و مغرض که در پاره اى رقابت ها با اهداف از پیش تعیین شده حضور یافته تا بازیگر عرصه سیاست بـا اهداف خود بـاشند. اینها اقلیتـى بـیش نیستـند
. اکثریت قاطع از آن مردم است. مردم مسلمان پـیرو خط امام وفادار بـه نظام و رهبـرى و استـقلال و عزت ایران اسلامى, اینها خـواهان حاکمیت اسلام و حکومت صالحان اند نه فرصت طلبان! و استحاله گران و وارثان ناخلف, اینها خواهان آزادى در لواى اسلام و چارچوب قانون اساسى اند نه آزادى غربـى و صادراتى! اینها از نمایندگان انتظار دارند در سنگر مجلس مدافع دین خدا, دوستـان خـدا و خـصم دشمنان بـداندیش و در راءس آنها شیطان بـزرگ و سیاست سلطه جابـرانه او باشند
. آقایان بهوش باشند
چرا سردمداران استکبـار جهانى و دولتمردان امریکایى بـه مجلس آینده ایران چشم دوختـه و بـه صراحت ابـراز امیدوارى مى کنند که اصـلاح طلبـان(بـه تـفسـیر و عقیده آنها) روى کار بـیایند؟! این کدامین اصلاحـات است که کاخ سفید(کاخ سیاه)در انتـظار آن نشستـه است؟ اصلاحات سیاسى فرهنگى بـه همان شیوه امریکایى!! و این چیزى است که در نظام ما مطرود و منفور و محکوم است و هوادارانش حتـى اگر بـه مجـلس راه یابـند رانده ملت و رسـواى دنیا و آخـرت اند
. بنابـراین بـاید مجلس آینده روى دشمن را کم کند و امیدش را بـه یاءس مبدل سازد, مجلسـى بـاشد اسـلامى مردمى حـامى مسـتـضعفان و محرومان و طرفدار اسلام ناب محمدى(ص)نه اسلام امریکایى و اصلاحـات به معناى واقعى و رفع مفاسد اخلاقى و فرهنگى و اقتصادى و مبارزه با تبعیض و شکاف فقر و غنا و مقابله با فئودالیسم و لیبـرالیسم و زدودن ناخالصى ها از چهره اسلام و انقلاب نه اصلاحاتـى که سازمان سیا و دولتمردان امریکایى و سیاستمداران غربـى و عناصر وابـسته داخلى شان مى خواهند و در انتظار آن نشسته اند که چراغ سبز رابـطه بـا آمریکـا روشـن شـود و جـاده بـراى سـلطه دشـمن هموار گردد
! امید است که مجلس آینده همان مجلسى باشد که امام زمان و امید مستضعفان عالم مى خـواهد و امام مى خـواست و امروزه وجـدان عمومى ملت طالب آن است. و ان شاءالله چنین باد
. پاورقی ها: