دشمن را بهتر بشناسیم

نویسنده
نیروهاى تسلیحاتى اسرائیل


در چند سال اخیر اسرائیل پیشرفت چشمگیرى در صنعت تولید اسلحه بویژه سلاحهاى بـیولوژى و هستـه اى داشتـه است که نمى تـوان آن را نادیده گرفت. این رژیم سعى دارد با در اختیار داشتن تمام انواع اسلحه اختیارات استراتژیک و تکنیکى متـنوعى بـراى رویارویى بـا دشمنان خود داشته باشد.
در اینجا مهمترین نیروهاى تـسلیحاتـى اسرائیل را بـه سه بـخش اصلى تقسیم مى کنیم:
1 ـ اسلحه شیمیائى. 2 ـ اسلحه میکروبى. 3 ـ اسلحه وى.دى.دبلیو.

بررسى سلاحهاى شیمیائى رژیم صهیونیستى
تـاکنون کارخـانه هاى زیادى بـراى تـولید سـلاحـهاى شیمیایى در فلسطین اشغالى ساخـتـه شده اسـت که مهمتـرین آنان عبـارتـند از کارخانه هاى واقع در ((الناصره)) , ((بـتاح تکفا)) و ((مختئیم)) در نزدیکى تـل آویو. علاوه بـر این تـمام کارخـانه هاى شـیمیائى تـولیدکننده حـشره کش ها تـوانائى سـاخـتـن گازهاى جـنگى را دارا مى بـاشند که در آنها بـیشتـر گازهاى موثـر بـر اعصاب مانند گاز ((زارن)) ساختـه مى شود. بـه طورى که 2 / 1 از کل زارن موجود در دنیا توسط اسرائیل ساخته مى شود. همچنین این رژیم تـوانستـه است بـا استفاده از تجربـه هاى امریکا در ویتنام, افغانستان, لاووس و کـامبـوج بـرخـى گازهاى روانى را نیز تـولید نماید. این گازهاى شیمیایى در کلاهک موشـکهاى ((اریحـا2, 1 و 3)) و در هواپـیماهاى جنگى ذخیره مى شوند. به عنوان مثال در بمبى به وزن 370 کیلوگرم, 100 کیلوگرم زارن و در بمبى به وزن 60 کیلوگرم 27 کیلوگرم زارن جاسازى مى شود. بمب هاى گاز فوسژن مدل امـ79 حاوى 188 کیلوگرم از این گاز و بمبهایى بـه وزن250 کیلوگرم داراى 93 کیلوگرم از این گاز مى باشـند و اما در بـمب هاى گاز خـردل کـه 500 کـیلوگرم وزن دارند 27 تا 38 کیلوگرم از این گاز وجود دارد.
انبـارهاى مهمات هواپـیماها نیز حـاوى گاز ((بـى ـ زد)) مى بـاشند. گاز زارین از گازهاى بـسیار خـطرناک و کشنده مى بـاشد و گاز فوسژن از مجـموعه گازهاى مهیج پوست است که مى تواند کشنده نیز باشد. علاوه بـر این گازهاى خـطرناک دیگرى مانند گازهاى مهیج ریه, گازهاى سمى موثـر بـر جـریان خون, گازهاى موثـر بـر اعصاب, گازهاى اشکآور و مواد سوزاننده نیز تـوسط این رژیم ساختـه مى شود که در جنگهاى خود از بـرخى از آنان مانند ناپـالم, گازهاى فسفورى و بـمب هاى منیزیوم استفاده کرده است. گفتنى است که بـمب منیزیوم داراى ماده اى است که دماى سوخت بسیار بـالایى دارد و بـه سرعت آتش گرفته گرماى آن به 1500 درجه سانتیگراد مى رسد. از دیگر تولیدات اسرائیل مى توان بـه گـازهاى فـلج اعـضـاى بـدن مانند ((سـىـان)) , ((دىـام)) , ((الـاسـدى)) , ((سىـاس)) و گازهاى جدیدى که تاکنون بـراى آنها پادزهرى کشف نشده اشاره کرد.
این رژیم در حال حاضر سرگرم تحقیقات گسترده اى در زمینه ایجاد سلاح هایى شیمیایى ـ بـیولوژیکى اسـت که در آنها از تـوکسـینها و گازهایى که مقاومت بدن را پایین مىآورند استفاده مى شود. همچنین در حال ساخت پدافندهاى لیزر شیمیایى است که بـراى نابـود کردن موشکها در هوا کاربرد دارند.
اسـرائیل تـمام مواد شیمیائى مورد نیاز و آخـرین دسـتآوردهاى علمى در زمینه ساخت اسلحـه را تـوسط دست نشاندگان خود از سراسر جهان بویژه امریکا و روسیه به دست مىآورد.

سلاحهاى میکروبى اسرائیل
اسلحه میکروبـى(بـیولوژیک)از خطرناکترین نوع اسلحه و استفاده از آن بسیار نادر مى باشد و خطر آن بـه این دلیل است که نمى توان تـاءثیرات و انتـشار و پـیشرفت آن را بـه آسانى متـوقف کرد. در کارخانه اى در ((نیس زیونا)) جنوب تل آبیب واقع است موادى بـراى آلوده کردن محیط زیست ساخته مى شود که مى توان آنها را بـه وسیله هواپیماها و موشـکها وارد هوا کرد. در آزمایشـگاه این کارخـانه تحقیقات زیادى براى ساخت موشکهاى خودکار حامل میکروبـهاى کشنده انجام مى گیرد. در حالى که خود این رژیم قطعنامه سال 1972 مبـنى بر منع تولید و نگهدارى مواد بـیولوژیکى مورد استفاده در اسلحه را امضا کرده اما همچنان بـه فعالیت هاى خود در این زمینه خصوصا با همکارى امریکا ادامه مى دهد و همکارى گسترده اى بـین امریکا و اسرائیل در مجال آزمایشهاى مربـوط بـه مواد لازم بـراى بـمبـهاى میکروبى وجود دارد. آنها عوامل مختلف بیمارىزا و سموم بیولوژیک و باکتریهایى مانند بـاکترى انتراکس, کولرا, طاعون و ویروسهایى مانند ویروس یرقان, سیاه سـرفه, آبـله و فلج اطفال را بـه شکلى تولید مى کنند که مقاومت بـسیار زیادى داشتـه بـاشند و در شرایط نامساعد جوى مانند دماى بسیار بالا و نبودن رطوبت زنده بـمانند.
علاوه بر این میکروبهایى مى سازند که در برابـر پادزهرهایى که در نتیجه تزریق واکسن در بدن وجود دارند مقاوم هستند و موجب بـروز بیمارى مى شوند.

سلاحهاى وى.دى.دبلیو
این نوع اسلحه داراى موادى هستند که بـلافاصله بـا قرار گرفتن در معرض هوا منفجر مى شود. بـه این ترتیب که در ابـتدا ذرات این ماده در هوا به گاز تبدیل شده توده ابر مانندى با انرژى بـسیار تـولید مى کند. هنگامى که این ابـر بـا اکسیژن واکنش نشان مى دهد کافى است جرقه کوچکى تولید شود یا درجه گرماى هوا کمى بـالا رود تـا در مدتـى کمتـر از چند میلیونیوم ثـانیه انفجـارى رخ دهد و خرابى بـزرگى بـر جاى گذارد. این سلاح بـیشتر بـراى نابـود کردن زمینهاى مین گذارى شده, تانکها وسنگرهاى دفاعى استـفاده مى شود.
با استفاده از منابع معتبـر معلوم شده که امریکا در جنگ ویتنام از سلاح هاى وى.دى.دبلیو نه تنها بر ضد نظامیان بلکه براى از بین بردن افراد غیر نظامى نیز استـفاده مى کرده و در جنگ افغانستـان نیز تا اندازه اى آن را به کار بـرده است. این کشور در زمان جنگ ویتنام انواع گوناگونى از این سلاح مانند بـمب سى بـى یوـ 55بـى و سى بى یو72(حاوى گاز اکسید اتیلن)و3ال یو95 را اختراع کرد که وزن مواد منفجره در آنها به 3 / 2 وزن بمب مى رسد. در جنگ خلیج فارس نیز از نسل سـوم این بـمب ها اسـتـفاده شـد که بـه آنها مارشـال مى گفتـند. اسرائیل هم آنها را در عملیات خود در لبـنان بـه کار مى برد.
علاوه بر اینها اسرائیل تمام وسایل حمل انواع سلاح هاى شیمیایى, هسته اى, میکروبى و وى.دى.دبلیو را دارا مى بـاشد که یا خود آنها را در فلسطین اشغالى مى سازد و یا از امریکا تهیه مى کند. وسایلى که براى حمل و نقل بمب هاى شیمیایى بـه کار مى روند عبـارتند از:
هواپیما, هلى کوپتر, موشکهاى زمین به زمین, موشکهاى میان بـرد و کروز و اما براى بمبهاى هسته اى, این رژیم هواپیماهاى فانتـوم2000, اف15 و اف16 خود را مجهز بـه نظام سقوط آزاد کرده اسـت. همچـنین داراى موشـکهایى بـه نام ((شـاقیت)) مى بـاشـد که ماهواره هاى تـجسسى ((اوفل)) را بـه فضا منتـقل مى کنند. از دیگر اسلحه موجود در انبـار موشکى اسرائیل مى تـوان 109 سکوى پـرتـاب موشکهاى لانس, 150 موشـک اریحـا1, 1500 موشـک اریحـا2, 18 موشـک اریحا3, 150 تا 175 کلاهک هسته اى و شیمیایى بـراى موشک هاى لانس و اریحا را نام بـرد. طبـق نوشته روزنامه واشنگتن پست اسرائیل بـا همکارى افریقاى جـنوبـى کلاهکهاى هسـتـه اى عیار2 و 3 کیلو تـن و کلاهکهاى نیتروژنى عیار1 کیلو تن ساختـه است. همچنین بـا همکارى افریقاى جـنوبـى و تـایوان موشکهاى کروز را بـه شکلى ساختـه که توانایى حمل کلاهک هاى هسته اى را داشته باشند. پاورقی ها: