سخنان معصومان
تإمین معاش

رسول خدا(ص):
((ملعون من القى کله على الناس)).(1)
مطرود درگاه الهى است کسى که بار زندگى خود را بر دوش دیگران بیفکند.

رسول خدا(ص):
((من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسإله و سعیا على عیاله و تعطفا على جاره لقى الله و وجهه کالقمر لیله البدر)).(2)
کسى که از پى مال مشروع برود براى آن که آبروى خود را از ذلت سوال مصون دارد, عائله خویش را اداره کند, و به همسایه خود کمک نماید, در پیشگاه الهى سربلند و روسفید است و صورتش مانند ماه تمام مى درخشد.

امام حسن بن على (ع):
((اعمل لدنیاک کإنک تعیش ابدا واعمل لاخرتک کإنک تموت غدا)).(3)
براى دنیا آن گونه کار کن که گویا همیشه زنده اى و براى آخرت آن گونه کار کن که فردا خواهى مرد.

امام صادق (ع):
((الکاد على عیاله کالمجاهد فى سبیل الله)).(4)
کسى که در طلب روزى خانواده خود کار مى کند مانند مجاهدى است که در میدان کارزار براى خدا جهاد مى نماید.

امام صادق (ع):
((یا هشام ان رإیت الصفین قد التقیا فلاتدع طلب الرزق فى ذلک الیوم)).(5)
اگر روزى را ببینى که سربازان از دو طرف در مقابل یکدیگر صف کشیده اند (و با مشتعل شدن آتش جنگ, نگرانى و وحشت همه جا را گرفته) تو در همان روز از انجام کار و طلب روزى باز نایست (و براى به دست آوردن معاش تلاش کن).

امام على بن موسى الرضا (ع):
((ان الذى یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجرا من المـجاهد فى سبیل الله)). (6)
آن کس که براى تإمین معاش عائله خود فعالیت مى کند اجرش از مجاهد راه خدا بزرگ تر است.

امام کاظم (ع):
((ان عیال الرجل اسرإه فمن انعم الله علیه نعمه فلیوسع على اسرائه فان لم یفعل اوشک ان تزول تلک النعمه)).(7)
خانواده انسان اسیر او هستند کسى که مورد لطف خدا قرار گرفته و قدرت مالى دارد, باید نسبت به اسیران خود توسعه بدهد, اگر توسعه نداد احتمال از دست رفتن آن نعمت از دستش فراوان است.

امام حسن عسکرى (ع):
((لایشغلک رزق مضمون عن عمل مفروض)).(8)
گرچه خداوند ارزاق مردم را تضمین کرده ولى مبادا اندیشه ضمانت خداوند رازق مغرورتان سازد و شما را از انجام فریضه کار و کوشش بازدارد.
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) تحف العقول, ص37. 2 ) مستدرک, ج2, ص424. 3 ) سیر الائمه, ج3, ص47. 4 ) کافى, ج5, ص88. 5 ) وسائل, ج4, ص101. 6 ) تحف العقول, ص445. 7 ) مکارم الاخلاق, ص217. 8 ) تحف العقول, ص489.