سخنان معصومانروش دوست یابى

رسول خدا(ص): ((إلمرء على دین خلیله فلینظر إحدکم من یخالل)).(1)
انسان در دین خود از دوستش تإثیر مى پذیرد پس لازم است هر یک از شما درباره انتخاب دوست, دقت کنید.

رسول خدا(ص): ((لاخیر لک فى صحبه من لا یرى لک من الحق مثل ما ترى له)).(2)
کسى که تو به حقوق او توجه دارى ولى او به حق تو توجه ندارد رفیق خوبى نخواهد بود (شایستگى رفاقت ندارد).

امام على (ع): ((واحذر صحابه من یفیل رإیه و ینکر عمله فان الصاحب معتبر بصاحبه)).(3)
از دوستى با کسانى که افکارشان نادرست و اعمالشان ناپسند است, دورى گزین زیرا انسان از دوستش, متإثر مى شود.

امام على (ع): ((لاتصحب المالق فیزین لک فعله و یود انک مثله)).(4)
با چاپلوس (تملق گو) دوستى نکن, زیرا کار نارواى خود را در نظر تو نیک جلوه مى دهد و دوست دارد تو نیز مانند او شوى.

امام على (ع): ((من اتخذ اخا من غیر اختیار الجإه الاضطرار الى مرافقه الاشرار)).(5)
کسى که ناسنجیده با دیگران پیمان دوستى مى بندد, بناچار به دوستى اشرار تن در مى دهد.

امام على (ع): ((قارن إهل الخیر تکن منهم و باین إهل الشر تبن عنهم)). (6)
همنشین نیکان شو, تا از آنان شوى و از بدکاران دورى کن تا از آنان نباشى.

امام على (ع): ((احبب حبیبک هونا ما عسى إن یکون بغیضک یوما ما و ابغض بغیضک هونا ما عسى إن یکون حبیبک یوما ما)).(7)
در دوست داشتن میانه رو باش, چه بسا دوست روزى دشمن گردد و در دشمنى نیز میانه رو باش, شاید روزى دشمن, دوست تو گردد.

امام على (ع): ((لاتصحب الشریر فان طبعک یسرق من طبعه شرا و انت لا تعلم)). (8)
از مصاحبت با انسان شرور بپرهیز, زیرا طبیعت به طور ناخودآگاه, از خوى او شرى را مى گیرد و تو از آن بى خبرى.

امام على (ع): ((من اتخذ اخا بعد حسن الاختبار دامت صحبته و تإکدت مودته)). (9)
کسى که پس از آزمایش صحیح, کسى را به دوستى برگزیند رفاقتش پایدار و مودتش استوار خواهد بود.

امام على (ع): ((من لم یرض من صدیقه الا بایثاره على نفسه دام سخطه)).(10)
کسى که راضى و خشنود نمى شود از دوست خود مگر آن که شخصیت خود را نادیده بگیرد و رفیق نادان را بر خود ترجیح دهد, همواره در خشم و ناراحتى خواهد ماند.

امام سجاد (ع): ((یا بنى ایاک و مصاحبه الاحمق فانه یرید إن ینفعک فیضرک)). (11)
از مصاحبت کودن پرهیز کن, زیرا اراده مى کند به تو نفع برساند ـ ولى به علت نادانى ـ تو را زیان مى رساند.

امام صادق (ع): ((من یصحب صاحب السوء لایسلم)).(12)
کسى که با رفیق بد همنشین شود سالم نمى ماند (سرانجام به ناپاکى آلوده مى شود)

امام صادق (ع): ((لاتتبع اخاک بعد القطیعه وقیعه فیه فتسد علیه طریق الرجوع الیک فلعل التجارب ترده علیک)).(13)
پس از آن که رشته دوستى را گسستى درباره دوستت بدگویى نکن زیرا با این کار راه بازگشت او را مى بندى, شاید تجربه هاى زندگى او را به تجدید رفاقت بکشاند.

امام صادق (ع): ((من غضب علیک ثلاث مرات فلم یقل فیک سوءا فاتخذه لک خلا)). (14)
کسى که سه مرتبه نسبت به تو خشمگین شود و درباره ات به بدى سخنى نگوید او را دوست خود قرار بده.

امام صادق (ع): ((لاتطلع صدیقک من سرک الا على ما لو اطلع علیه عدوک لم یضرک فان الصدیق قد یکون عدوا یوما)).(15)
دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن, مگر اسرارى که اگر دشمنت از آنان آگاه گردد, زیانى به تو نرسد براى این که چه بسا دوست روزى دشمن شود.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) مستدرک الوسائل, ج2, ص62. 2 ) تاریخ یعقوبى, ص66. 3 ) نهج البلاغه فیض, نامه 69. 4 ) غرر الحکم, ص811. 5 ) غرر الحکم, ص295. 6 ) نهج البلاغه, نامه 31. 7 ) تحف العقول, ص210. 8 ) شرح ابن ابى الحدید, ج20, کلمه 147, ص272. 9 ) غرر الحکم, ص295. 10 ) فهرست غرر, ص204. 11 ) وسایل, ج3, ص205. 12 ) مستدرک, ج2, ص65. 13 ) بحارالانوار, ج16, ص46. 14 ) تاریخ یعقوبى, ص97. 15 ) امالى صدوق, ص397.