سخنان معصومان
گناه مانع استجابت دعا

رسول خدا(ص): ((ثلاثه من الذنوب تعجل عقوبتها و لاتوخر الى الاخره: عقوق الوالدین, والبغى على الناس و کفر الاحسان)).(1)
سه گناه است که در کیفر آن[ در دنیا] شتاب شود و به روز قیامت نیفتد: نافرمانى و آزردن پدر و مادر, ستم بر مردم و کفران احسان و نیکى.

امام على (ع): ((المعصیه تمنع الاجابه)).(2)
گناه از اجابت دعا جلوگیرى مى کند.

امام سجاد (ع): ((والذنوب التى ترد الدعإ و تظلم الهوإ: عقوق الوالدین)). (3)
از جمله گناهانى که دعا را باز مى گرداند و هوا را تاریک مى کند نافرمانى و رنجاندن پدر و مادر است.

امام سجاد (ع): ((والذنوب التى ترد الدعإ: سوء النیه و خبث السریره, والنفاق مع الاخوان, و ترک التصدیق بالاجابه, و تإخیر الصلوات المفروضات حتى تذهب اوقاتها و ترک التقرب الى الله عزوجل بالبر و الصدقه واستعمال البذإ والفحش فى القول)).(4)
آن گناهانى که دعا را باز مى گرداند: بد دلى و بد طینتى, نفاق با برادران ایمانى, باور نداشتن اجابت دعا, تإخیر نمازهاى واجب تا آن که وقت آن بگذرد, نزدیک نشدن به خداى عزوجل به وسیله صدقه و بدزبانى و فحش در گفتار.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) امالى شیخ طوسى: ج2, ص13. 2 ) غرر الحکم: ص32. 3 ) معانى الاخبار: 270. 4 ) همان, ص271.