از گناه دورى کنید


امام على (ع): ((اجتناب السیئات اولى من اکتساب الحسنات)).(1)
پرهیز از گناه بهتر از نیکوکارى است.

امام حسین (ع): ((ایاک و ما تعتذر منه فان المومن لایسىء و لایعتذر والمنافق کل یوم یسىء و یعتذر)).(2)
مبادا کارى انجام دهى که ناچار به عذرخواهى شوى, زیرا مومن نه بد مى کند و نه عذر مى طلبد و منافق هر روز بد مى کند و عذر مى خواهد.

امام سجاد (ع): ((من اجتنب ما حرم الله علیه فهو من اعبد الناس)).(3)
کسى که از گناه اجتناب نماید از بهترین بندگان است.

امام باقر (ع): ((لایزال الهم والغم بالمومن حتى ما یدع له من ذنب)).(4)
پیوسته غم و اندوه گریبانگیر مومن باشد تا براى او گناهى بجا نگذارد.

امام باقر (ع): ((قال الله عزوجل: ابن آدم اجتنب ما حرمت علیک تکن من إورع الناس)).(5)
خداى عزوجل فرماید: فرزند آدم از آن چه بر تو حرام شده اجتناب کن تا با ورع ترین مردم باشى.

امام صادق (ع): ((اذا إذنب الرجل خرج فى قلبه نکته سودإ فان تاب انمحت و ان زاد, زادت حتى تغلب على قلبه فلایفلح إبدا)).(6)
هرگاه مرد گناهى کند, در دلش قطعه سیاهى برآید, پس اگر توبه کند, محو شود و اگر بر گناه بیافزاید آن سیاهى افزایش یابد تا بر قلبش غالب شود, سپس هرگز رستگار نگردد.

امام صادق (ع): ((یا موسى ما تقرب الى المتقربون بمثل الورع عن محارمى)). (7)
خداوند به حضرت موسى بن عمران فرمود: هیچ عاملى براى قرب پاکان به خداوند مانند اجتناب از گناه نیست.

امام صادق (ع): ((لاینبغى للمومن ان یجلس مجلسا یعصى الله فیه و لایقدر على تقدیره)).(8)
براى مومن سزاوار نیست در مجلسى بنشیند که خداوند در آن مجلس نافرمانى شود و آن مومن قدرت بر هم زدن آن مجلس را نداشته باشد.

امام صادق (ع): ((من کان یومن بالله والیوم الاخر فلایجلس مجلسا ینتقص فیه امام إو یعاب فیه مومن)).(9)
هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد در مجلسى که امامى را مذمت یا مومنى را عیب کنند ننشیند.

امام صادق (ع): ((ان العبد اذا کثرت ذنوبه و لم یکن عنده من العمل ما یکفرها ابتلاه بالحزن لیکفرها)).(10)
چون گناه بنده بسیار گردد (و خدا بخواهد او را پاک کند) و چیزى از کردار نیک نداشته باشد که آن را جبران کند و کفاره آنها شود, او را به اندوه گرفتار سازد تا کفاره گناهانش گردد.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) غرر الحکم, ص57. 2 ) تحف العقول, ص253. 3 ) مستدرک الوسائل, ج2, ص302. 4 ) اصول کافى, ج2, ص446. 5 ) همان, ص77. 6 ) همان, ص271. 7 ) همان, ص80. 8 ) همان, ص374. 9 ) همان, ص377. 10 ) همان, ص444.