گفته ها و نوشته ها


بهترین ها
سقراط گفت: هیچ گنجى به از دانش نیست و هیچ دشمنى بدتر از خوى بد نیست و هیچ عزى بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه اى بهتر از شرم نیست.
(قابوس نامه, ص22)

دو پیغام مخالف
خنده از لطفت حکایت مى کند
ناله از قهرت شکایت مى کند
این دو پیغام مخالف در جهان
از یکى دلبر روایت مى کند
(جلال الدین مولوى)

هیتلر و دیوانگان
هیتلر پیشواى آلمان نازى روزى براى بازدید دیوانگان به تیمارستان رفته بود, تمام دیوانگان با لباس سفید در یک خط ایستاده و همه در کمال ادب, همان طور که قبلا تعلیم دیده بودند, به هیتلر سلام دادند; ولى در آخر صف یک نفر, اصلا سلام نداد و کوچکترین احترامى به هیتلر نگذاشت. هیتلر که از این دیوانه لجوج و بى ادب سخت عصبانى شده بود فریاد زد: احمق! چرا احترام نمى گذارى؟ آن مرد بلافاصله جواب داد: قربان من دیوانه نیستم من پرستارم!

دیوجانس و اسکندر
دیوجانس حکیم یونانى را اسکندر طلب کرد. او عذر خواست و پیغام فرستاد که: تو را کبر و مناعت است و مرا صبر و قناعت تا آنها با توست, نزد من نیایى و تا اینها با من است پیش تو نیایم.

بمب اتم
یکى از بزرگترین دانشمندان اتمى عصر حاضر اوترهان آمریکایى است 85 سال دارد در سال 1938م اتم را شکافت و راه را براى ساختن سلاح هاى اتمى باز کرد او مى گوید: اگر هیتلر متوجه کشف او مى شد حتما اولین بمب اتمى را آلمانى ها منفجر مى کردند و دیگر امروز جهانى وجود نداشت.
(نوابغ علوم,ص22)

عصر نامتناهى
الکسیمندر از اولین شاگردان طالس و بعد از او قدیمى ترین فیلسوف یونانى است. وى را نخستین شخص در رشته نقشه بردارى مى دانند. وى تشخیص اصل و ریشه موجودات را غیر از خود مى داند و اولین کسى است که مى گوید: به وجود آورنده هر عنصر یک عنصر نامتناهى است و در این باره کتابى به نام ((درباره طبیعت)) دارد.
(نوابغ علوم, ص36)

حکمت پیر
پیرى بود صد ساله, پشت کوژ و دو تا گشته و بر عصا تکیه کرده و مىآمد; جوانى به تمسخر وى را گفت: اى شیخ! این کمانت بر چند خریدى تا من نیز یکى بخرم؟ پیر گفت: اگر عمر یابى و صبر کنى خود رایگان به تو بخشند!
(قابوس نامه, ص41)

بلاهاى بزرگ
بوذرجمهر حکیم گوید: چهار چیز بلاى بزرگ است: اول همسایه بد; دوم عیال بسیار; سوم: زن ناسازگار; چهارم:تنگ دستى.
(قابوس نامه, ص80)
پاورقی ها: