فرهنگ نماز


نماز, محبوب ترین اعمال در پیشگاه ربوبى و آخرین وصیت رسول هدایت است. نماز, ستون خیمه دین و قوام شریعت است. به هنگام نماز, درهاى آسمان و بهشت مفتوح مى شود و دعاها مستجاب. نماز, نردبان آسمان است و کلید فردوس برین. نماز میزان سنجش اعمال است و معیار پذیرش افعال; اگر مقبول افتد, دیگر کارها نیز پذیرفتنى است وگرنه, نه.
نماز, باران رحمتى بر آتش گناهان است و بازدارنده از پلیدىها و پلشتى ها.
مگر اى سحاب رحمت, تو ببارى, ارنه دوزخ
به شرار قهر سوزد تن جمله ماسوا را
نماز, محکم ترین دستاویز, در بحران هاست و موجب قرب الهى; از این رو بهترین حالت زندگى آدمى را, ((نمازگزارى)) خوانده اند.
نماز, ذکر خداست و با ذکر خدا قلب ها آرام مى گیرند و آن کس که به آرامش روحى رسید, و یاد خدا را با خود قرین ساخت, آشوب هاى گمراه کننده او را به وادى ضلالت نخواهد برد, جاذبه هاى ثروت, شهرت و تجمل او را جذب نخواهد کرد, گیرنده هاى اندیشه او, امواج گمراهى ماهواره ها را دریافت نخواهد نمود, سنگر روانش از بمباران دشمن, تخریب نخواهد شد, با تطمیع و تهدید از راه به در نخواهد رفت. تعریف و تمجیدهاى ناآگاهان او را مغرور نخواهد ساخت و تحقیر و سرزنش جاهلان افسرده اش نخواهد کرد.
آرى اگر نماز به فرهنگ و باور درآید, دیگر نباید دغدغه خشونت و خیانت, رشوه و تملق, ماهواره و ابتذال, افترا و تخریب و فساد و فحشا دل بیازارد, کسى که به سرچشمه نور رسیده است, وى را با ظلمت چه نسبت است؟ آن که خدا را ((مالک یوم الدین)) مى داند, براى قدرت و شهرت گریبان چاک نمى زند. آن کس که خدا را ((رحمان و رحیم)) مى داند, براى چند صباحى لمیدن در ناز و تنعم, خود را به رشوه و ربا نمى فروشد. آن کس که فقط از خدا مدد مى جوید, به زد و بند باندها نمى اندیشد و آن کس که در اندیشه کسب نعمت خداوند و هدایت در صراط مستقیم است, رضایت الهى را در پاى هوس هاى زودگذر شکم و شهوت و قدرت, به مسلخ نخواهد برد.
آن کس که ((مغضوبین)) و ((ضالین)) را دوست نمى دارد, به ناامنى و سرقت و جنایت کمر نمى بندد و بندگان خدا را با تیغ زبان, زیان نمى رساند, بل بال رحمت و مودت بر مومنان مى گشاید و شمشیرش را تنها بر کفار و معاندان از نیام برمى کشد; مردم را بندگان خدا مى داند و سعادت را در تقرب به حق و خدمت به خلق.
نماز ذکر خداست و آن که با ذکر خدا همراه شد, منش و روشش نیز خداگونه خواهد شد و آن که از یاد خدا روى برتابید, زندگى سختى را بر جان خرید و آخرتش را بر باد داد; ((من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى)).
بارى همزمان با هفتمین اجلاس سراسرى اقامه نماز و به پاسداشت و تکریم نماز و بندگى خدا, این شماره را بدین مهم اختصاص داده ایم و با عذر تقصیر و قصور, چشم به دریاى رحمت الهى و دعاى خیر مومنان و نیکان دوخته ایم. والسلام سردبیر

پاورقی ها: