در سایه عصمت
(وفاى به عهد)

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((من کان یومن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعد)).(1)
هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد پس به وعده اش وفا کند.

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((إقربکم غدا منى فى الموقف إصدقکم للحدیث... و إوفاکم بالعهد و إحسنکم خلقا)).(2)
در روز رستاخیز نزدیک ترین شما به من راستگوترین شماست در قول... و وفادارترین شماست در پیمان و نیکوترین شماست در خلق و خو.

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((اذا نقضوا العهد سلط الله علیهم عدوهم)). (3)
هر گاه مردم عهدهاى خود را بشکنند و به آن وفا نکنند خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط خواهد ساخت.

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((حسن العهد من الایمان)).(4)
خوش قولى از ایمان است.

امام على علیه السلام: ((احسن الصدق الوفإ بالعهد)).(5)
بهترین راستى و صداقت وفاى به عهد است.

امام على علیه السلام: (( بحسن الوفإ یعرف الابرار)).(6)
انسان هاى نیک کردار به خوش قولى شناخته مى شوند.

امام على علیه السلام: ((سنه الکرام الوفإ بالعهود)).(7)
وفاى به عهد راه و رسم بزرگواران است.

امام على علیه السلام: ((وعد الکریم نقد و تعجیل وعد اللئیم تسویف و تعلیل)). (8)
وعده انسان با کرامت نقد و فورى است[ یعنى به موقع به آن عمل مى کند] و انسان پست در وعده هایش تعلل و سستى مى کند و آن را به تإخیر مى اندازد.

امام على علیه السلام: ((لاتعتمد على موده من لایوفى بعهده)).(9)
بر دوستى کسى که به عهد خود وفا نمى کند اعتماد نکن.

امام على علیه السلام: ((من احسن الوفإ استحق الاصطفإ)).(10)
هر کس به عهد خود به نیکى وفا کند و به آن پاىبند باشد مستحق انتخاب و برگزیدگى است[ براى دوستى و برادرى].

امام صادق علیه السلام: ((لاتعدن إخاک وعدا لیس فى یدک وفاوه)).(11)
به برادر خود وعده اى نده که وفاى به آن از قدرت و توان تو بیرون است.

امام کاظم علیه السلام: ((اذا وعدتم الصغار فإوفوا لهم فانهم یرون إنکم إنتم الذین ترزقونهم)).(12)
هنگامى که به کودکان وعده دادید به آن پاىبند و وفادار باشید زیرا آنها گمان مى کنند که شما روزى رسان آنها هستید (و بدین سان در بزرگى به روزى رسان واقعى و خداى خود خوش گمان خواهند شد).

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) تحف العقول, ص45. 2 ) إمالى طوسى, ص229, ح53. 3 ) علل الشرایع, ص584, ح26. 4 ) کنزالعمال, ج4, ص365, ح10937. 5 ) غررالحکم, ح3327. 6 ) همان, ح4331. 7 ) همان, ح5556. 8 ) همان, ح10063 و 10064. 9 ) همان, ح10260. 10 ) همان, ح8690. 11 ) تحف العقول, ص367. 12 ) عده الداعى, ص75.