نیایش پارسایان


پروردگارا! ما را در سرایى جاى داده اى که بهرمان, چاله هاى نیرنگ خود را کنده است و ما را با چنگال هاى مرگزایش در دام هاى فریب کارى خویش, آویخته است; پس از شر فریب هایش, به تو پناه مىآوریم و به یارى تو, خویشتن را از فریفته شدن به آرایش زیورهاى دنیایى, حفظ مى کنیم, زیرا که دنیا جویندگان خود را به هلاکت مى افکند و ساکنان خویش را به نابودى مى کشاند و جایى است که انباشته از آفت ها و آکنده از مصیبت هاست.
خدایا! رشته هاى محبت مان را از دنیا بگسل و با توفیق و پاسدارى خود, ما را در آن به سلامت بدار و تن پوش هاى سرکشى را از اندام ما برافکن و با سرپرستى نیکویت, سررشته کارهایمان را به دست گیر و از فراخناى رحمت خویش, بهره ما را افزون ساز و از فیض بخشش هایت, ما را جوایزى نیکو عنایت فرماى و درختان محبت خود را در باغ دل هامان بنشان و پرتوهاى شناخت خود را به تمامى, بر ما جلوه گر ساز و شیرینى گذشت و لذت آمرزشت را به ما بچشان و دیدگانمان را در روز دیدارت, با نگریستن به جمالت روشن فرماى و دوستى دنیا را از قلب هایمان بزداى, آن سان که با نیکوکاران برگزیده ات و نیک کرداران انتخاب شده ات, انجام داده اى; اى مهربان ترین مهربانان و اى کریم ترین کریمان!
(ترجمه مناجاه الزاهدین)
پاورقی ها: