دستاورد انتخابات مجلس پنجم

سردبیر

انتخابات پنجمین دوره مجلس شوراى اسلامى در فضایى استثنایى و موقعیتى حساس با رویکردى نو, برگزار شد. حضور نزدیک به 25 میلیون رإى دهنده; یعنى شرکت بیش از 82 درصد از افراد داراى شرایط در این دوره, پدیده اى کم نظیر و صحنه اى شکوهمند را به نمایش گذاشت که مانند آن را در کمتر کشورى مى توان یافت.
تنوع نامزدها و حضور جریانهاى سیاسى گوناگون و نامزدهاى سرشناس منفرد و اعلام مواضع و دیدگاههاى آنان درباره مسائل مهم داخلى و خارجى, ضمن آن که تا حدودى به شفافیت سیاسى جامعه کمک کرد, رقابت گسترده و نفس گیرى را نیز به وجود آورد که بى شک نقش موثرى در کشاندن صاحبان سلیقه ها و گرایشهاى گوناگون, به پاى صندوقهاى رإى داشت.
با وجود این, اقدامهاى تإسف انگیزى نیز رخ نمود که باید از آنان با نام ((آسیبهاى انتخابات)) این دوره یاد کرد و کوشید تا در انتخابات آینده, زدوده گردند, مانند ترویج ضد ارزشهایى چون اسراف و تبذیر در تبلیغات و پول سالارى به گونه اى که رقابت پول را مى نمایاند, تخلفات گوناگون و سوء استفاده از بیت المال و امکانات دولتى توسط پاره اى از جناحها, حرمت شکنى و وارد کردن نسبتهاى ناروا به رقیبان, عدم رعایت شوون اسلامى در مبارزات انتخاباتى, وعده هاى بیرون از اختیار نماینده و طرح شعارهاى قوم گرایانه, تا آن جا که برخى از مدعیان انقلابى گرى آنسان آرزوى تکیه بر کرسى نمایندگى, دل و دماغ را از آنان گرفته بود که به یاد زنده کردن نژاد و قبیله اى که هیچ گاه سخنى از آن نگفته بودند, افتادند و از یاد بردند که مسیر کعبه از ترکستان نمى گذرد! ابطال بى سابقه بسیارى از صندوقها به وسیله شوراى محترم نگهبان, خود دلیلى روشن بر زیادى تخلفات است و نمى توان تمام این ابطالها را به مسائل خطى و ناخرسندیهاى سیاسى تفسیر کرد.
بارى, گرچه این مسائل قابل تعمیم بر همه انتخابات این دوره نیست ولى هشدار آن لازم است, زیرا اگر امروز, که بیش از هیجده بهار از انقلاب اسلامى نمى گذرد, اجازه داده شود که فضاى انتخابات, غبارآلود گردد تا آن جا که در منطقه اى ـ بر اساس گزارش شوراى نگهبان ـ وقیحانه پول در پاکت بگذارند و از رإى دهندگان بخواهند به کاندیداى مورد نظر پول, رإى دهند, در انتخابات آینده, چه کسانى جز سرمایه داران و پول پرستان کرسیهاى نمایندگى را اشغال خواهند کرد و آیا انحرافى وحشتناکتر از آن مى توان تصور کرد؟
از این جا مى توان فلسفه تإکیدهاى مقام معظم رهبرى را ـ درباره پاى بندى به احکام شریعت و اصرار بر ارزشهاى انقلاب و اسلام و هشدار در الگوگیرى از شیوه هاى تبلیغاتى غربى و سرانجام مکلف ساختن مسوولان ذى ربط درباره رسیدگى به تخلفات مالى در انتخابات ـ دریافت و برآینده نگرى هوشمندانه و درک ژرف این فرزانه سترگ درود فرستاد و خداى را بر این نعمت, سپاس گفت.
پیداست که حضور بى مثال و باشکوه ملت قهرمان ایران, به هیچ وجه, تحت تإثیر مسائل پیش گفته قرار نمى گیرد و نتایج انتخابات; بویژه در تهران, که پایتخت ام القراى جهان اسلام است, در خور توجه و امعان نظر است.
1 ـ درصد بالاى آراى مردم به نامزدهاى روحانى در تهران ـ صرف نظر از عنوان جناحى ـ با وجود بازار گرمى تبلیغات, گویاى این است که هم اکنون نیز مردم مسلمان ایران, روحانیان را به عنوان آخرین تکیه گاه و ریسمان اعتماد بخش مى شناسند و برنامه هاى دین گرا را بهترین راهکارها ارزیابى مى کنند و البته این حسن اعتماد بر سنگینى مسوولیت این طبقه مى افزاید.
2 ـ ائتلاف پنهان دو جریان متضاد, از طرفه هاى این دوره بود که باعث حیرت تحلیل گران سیاسى شد و شاهد آن است که بسیارى از شعارهاى سیاسى از باورهاى دینى و اعتقادى برنمى خیزند وگرنه چسان مى توان بر سر دیدگاه ((مبارزه با سیاست تعدیل و گرایش به اقتصاد دولتى و اولویت دادن به تعاونى ها)) با نظریه ((شتاب و تسریع در سیاست تعدیل و حرکت به سوى اقتصاد جهانى و اولویت دادن به بخش خصوصى...)) به وفاق رسید؟!
3 ـ حذف افراطیها ـ چه آنان که جز تعدیل و توسعه نمى دیدند, چه آنان که سیاستهاى جارى را سم مهلک مى پنداشتند و چه آنان که همه چیز را در خصوصى سازى مى انگاشتند ـ به مثابه غربال اندیشه ها و سیاستها و محک زدن روشها و منشهاى جناحها با دیدگاههاى مقام معظم ولایت بود و در نتیجه عملا ((فراکسیون ولایت)) ـ که در سرمقاله مجله شماره169 از آن سخن رفته بود ـ به مجلس راه یافت. و ترجمان آن, این بود که سیاست تعدیل, نه حذف, که باید تعدیل و در مسیر عدالت اجتماعى قرار گیرد و به پیشگامان جهاد و شهادت اولویت داده شود و اقتصاد از پایه به سقف نقل مکان دهد; یعنى دیدگاه روبنا انگارانه فرهنگ دگرگون شود و فرهنگ, نقش زیربنایى خویش را بازیابد.
پیداست که هیچ کس نمى تواند خدمات درخشان انقلاب در عرصه هاى گوناگون سازندگى را, که چند برابر کل کارهاى انجام شده در رژیم طاغوت است, تخطئه کند یا فى المثل گامهاى بلندى چون راه اندازى راهآهن استراتژیک مشهد ـ سرخس ـ تجن (احیاى جاده ابریشم) را ضرورى و افتخارآمیز نشمرد, از این رو سازندگى و توسعه ایران اسلامى باید تداوم یابد و توقف آن هرگز به مصلحت انقلاب نیست و چرخ زمان به عقب برنمى گردد ولى کنترل, غربال و هدایت سیاستهاى توسعه نه تنها مفید که حیاتى و اجتناب ناپذیر است و نباید فراموش کرد که فقرزدایى از مسیر غنى پرورى عبور نمى کند.
انکار نباید کرد که از رهگذر توسعه, بخش اندکى, که هیچ نقشى در پیروزى و تداوم انقلاب نداشت, فربه شد و آسیبهاى شدید فرهنگى دامنگیر انقلاب گشت تا آن جا که در سایه تفکر به اصطلاح توسعه مدارانه, برخى از خودیها دچار کژتابى اندیشه شدند و یاوه هایى چون: ((براى مبارزه با غرب باید در سرمایه دارى و دموکراسى از آنها پیشى گرفت)), یا ((توسعه باید ادامه یابد ولو به قیمت له شدن عدالت اجتماعى)), سر دادند.
حقیقت این است که همان طور که اصرار بر اصول و ارزشهاى اسلام و انقلاب به معناى مخالفت با توسعه و آبادانى نیست, توسعه و سازندگى نیز نباید بدون این ارزشها فهم و تفسیر شود.
مقام معظم رهبرى و ولى امر مسلمین طى پیامى به مناسبت افتتاح پنجمین دوره مجلس شوراى اسلامى با اشاره به مباحث یاد شده فرمودند:
((شاید یکى از عوارض دوران سازندگى در نظامهاى ارزشى آن است که برخى افراد ساده اندیش و ظاهربین را از نقش عامل ایمان و عقیده و اصول پایه اى نظام غافل مى سازد و این پندار غلط را بر آنان مسلط مى کند که گویا با ورود به مراحل پیشرفت سازندگى کشور, دوران شعارهاى مقدس و ارزشهاى اصیل به سر آمده است. این تصور باطل همراه با برخى انگیزه هاى مادى و شخصى موجب آن مى شود که این گونه اشخاص ارزشها را مورد بى اعتنایى قرار داده, رابطه تنه و شاخه را با ریشه انکار کنند. براى پیشگیرى از این پدیده خطرناک, بر زبدگان ملت است که در همه برنامه ریزیها به نقش ارزشهاى اسلام و انقلاب تکیه اى حقیقى ـ و نه زبانى و ظاهرى ـ نشان دهند. ))
در فرازى دیگر از این پیام با تإکید بر ارزشها و با توجه به توقعات نارواى لیبرالیسم غربى از نظام اسلامى مى فرمایند:
((هر کس به نام سازندگى, ارزشهاى انقلابى را مورد بى اعتنایى قرار دهد, در دعوى سازندگى نیز دچار خطا و توهم است, و هر کس به این عنوان که امروز روز عمل است, شعارهاى درخشان انقلاب را تحقیر کند, مانند کسى است که بر سر شاخه نشسته و بن مى برد.
لیبرالیسم منحرف غربى که امروزه ملتهاى اروپا و آمریکا در فضاى آلوده آن, دست و پا مى زنند و اخلاق و فضیلت و روابط انسانى و اساس خانواده و پیوند نسل جدید را با پدران و مادران و بطور کلى معنویت و ایمان خود را در سایه شوم آن فانى شده مى یابند, در میدان سیاست و اقتصاد, توقعات نامشروعى را از نظام اسلامى و مسوولان بلند پایه آن مطرح مى کنند. وظیفه مجلس شوراى اسلامى در مرتبه اول, ایستادگى در برابر این توقعات و پاى فشردن بر راه روشن و صراط مستقیم اسلام و انقلاب اسلامى است و این مهمترین توقع این جانب و ملت بزرگ و شجاع ایران از نمایندگان منتخب مردم است.)) والسلام
پاورقی ها: