حضرت علی(ع) در اندیشه و سیرۀ امام خمینی(ره)


حضرت علی(ع)

در اندیشه و سیرۀ امام خمینی(ره)